Thai Word: ทำให้
Romanization: tham hâi
English Meaning: to make, to cause to be

Example Sentences:

คุณทำให้ฉันกลัว
khun tham hâi chǎn klua
You frightened me.
[Show Details]
การร่วมมือกันทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้
kaan rûam mue kan tham hâi rao ban lú pâo mǎai dâai
Together we can accomplish this goal.
[Show Details]
หมอกลงทำให้รถชนกันหลายคัน
mòok long tham hâi rót chon kan lǎai khan
Because of fog a collision of multiple cars took place.
[Show Details]
พวกเขาตัดสินใจอย่างเศร้าสลดที่จะทำให้สัตว์ที่บาดเจ็บตายอย่างสงบ
phûak khǎo tàt sǐn jai yàang sâo sa lòt thîi jà tham hâi sàt thîi bàat jèp taai yàang sa ngòp
With a heavy heart they decided to put the injured animal to sleep.
[Show Details]
แว่นตานี้ทำให้เขาดูแก่
wâen taa níi tham hâi khǎo duu kàe
These glasses make him look older.
[Show Details]
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้ผม
khòop khun sǎm ràp thúk sìng thúk yàang thîi khun tham hâi phǒm
Thank you for everything you did for me.
[Show Details]
เว็บไซต์นี้ทำให้ผมเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วมาก
wép sái níi tham hâi phǒm rian rúu phaa sǎa thai dâai reo mâak
I learn Thai very rapidly with this website.
[Show Details]

Related Words:

ทำ

tham

to do, to make

[Show Details]
ให้

hâi

1. to give 2. for (someone) 3. to allow

Here: to give

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!