Thai Word: แสดง
Romanization: sa daeng
English Meaning: 1. to express 2. to act, to perform 3. to show

Example Sentences:

ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเอง
thúk khon mii sìt sa daeng khwaam khít hěn khǒong tua eeng
Everyone is entitled to their own opinion.
[Show Details]
เขาไม่เคยแสดงความสำนึกผิดถึงอาชญากรรมที่ตนก่อ
khǎo mâi khoei sa daeng khwaam sǎm núek phìt thǔeng àat yaa kam (àat cha yaa kam) thîi ton kòo
He never showed remorse for his crimes.
[Show Details]
การค้นหาไม่แสดงผลลัพธ์ใด ๆ
kaan khón hǎa mâi sa daeng phǒn láp dai dai
The search didn't show a result.
[Show Details]
เธอไม่เคยแสดงความโกรธออกมาให้เห็นเลยจริงๆ
thoe mâi khoei sa daeng khwaam kròot òok maa hâi hěn loei jing (repeat previous word)
She never really expresses her anger.
[Show Details]
รัฐบาลไม่แสดงความปรานีต่อผู้ประท้วง
rát tha baan mâi sa daeng khwaam praa nii tòo phûu pra thúang
The regime showed no mercy to the protester.
[Show Details]
เขาแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่สูงกว่าอายุของเขา
khǎo sa daeng hâi hěn thǔeng wút thí phaawá thîi sǔung kwàa aa yú khǒong khǎo
He shows maturity beyond his years.
[Show Details]
กดปุ่ม Escape เพื่อออกจากโหมดแสดงเต็มหน้าจอ
kòt pùmEscape phûea òok jàak mòot sa daeng tem nâa joo
Press the Escape key to exit full screen mode.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!