Thai Word: ที่
Romanization: thîi
English Meaning: 1. at 2. when 3. place 4. (classifier for locations and meals) 5. which 6. (prefix used to create ordinal numbers) 7. for

Example Sentences:

ฉันเรียนรู้หลายอย่างที่มหาวิทยาลัย
chǎn rian rúu lǎai yàang thîi ma hǎa wít tha yaa lai
I learn a lot at the university.
[Show Details]
ฉันเกิดที่กรุงเทพฯ
chǎn kòet thîi krung thêep
I was born in Bangkok.
[Show Details]
นี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเรา
nîi pen khwaam tháa thaai thîi yîng yài thîi sùt khǒong phûak rao
This has been our biggest challenge.
[Show Details]
ทายซิว่าฉันทำอะไรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
thaai sí wâa chǎn tham a rai sùt sàp daa thîi phàan maa?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
ฉันอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่
chǎn aa sǎi yùu thîi chiang mài
I live in Chiang Mai.
[Show Details]
นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
น้ำหนักของฉันขึ้นตั้งแต่ที่คุณเจอฉันครั้งสุดท้าย
náam nàk khǒong chǎn khûen tâng tàe thîi khun joe chǎn khráng sùt tháai
I've put on weight since the last time you saw me.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!