Thai Word: โลก
Romanization: lôok
English Meaning: world, earth

Example Sentences:

วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำสำหรับคนทั้งโลก
wan níi pen wan thîi nâa jòt jam sǎm ràp khon tháng lôok
This is a memorable day for the whole world.
[Show Details]
มีคนยากจนมากมายในประเทศโลกที่สาม
mii khon yâak jon mâak maai nai pra thêet lôok thîi sǎam
There are many poor people in the Third World.
[Show Details]
ปิรามิดในอียิปต์มีชื่อเสียงระดับโลก
pi raa mít nai ii yìp mii chûe sǐang ra dàp lôok
The pyramids in Egypt are world famous.
[Show Details]
ตลาดหุ้นล้มทั่วโลก
ta làat hûn lóm thûa lôok
The stock markets collapsed worldwide.
[Show Details]
ในสมัยโบราณ เชื่อกันว่าโลกนี้ประกอบด้วยธาตุ 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
nai sà mǎi boo raan chûea kan wâa lôok níi prà kòp dûai thâat sìi yàang khue din náam lom fai
In the old days, it was believed that the world consists of four elements: earth, water, air and fire.
[Show Details]
การที่โลกร้อนส่งผลให้หมีขั้วโลกกลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
kaan thîi lôok róon sòng phǒn hâi mǐi khûua lôok klaai pen sàt thîi klâi sǔun phan
As a result of global warming the polar bear is an endangered species.
[Show Details]
ร้อยละ 20 ของประชากรโลกใช้ทรัพยากรร้อยละ 80 ของโลกใบนี้
róoi lá yîi sìp khǒong pra chaa koon lôok chái sáp pha yaa koon róoi lá pàet sìp khǒong lôok bai níi
20% of the world's population consumes 80% of its resources.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!