Thai Word: เสมอ
Romanization: sa mǒe
English Meaning: 1. always 2. equal

Example Sentences:

ความจริงย่อมปรากฏเสมอ
khwaam jing yôm praa kòt sa mǒe
The truth always comes out.
[Show Details]
เขาล้างมือก่อนทานอาหารเสมอ
khǎo láang mue kòon thaan aa hǎan sa mǒe
He always washes his hands before eating.
[Show Details]
อากาศดีเสมอยกเว้นเมื่อวาน
aa kàat dii sa mǒe yók wén mûea waan
Except yesterday the weather was always good.
[Show Details]
ผู้จัดการของฉันพอใจกับการปฏิบัติงานของฉันเสมอ
phûu jàt kaan khǒong chǎn phoo jai kàp kaan pà ti bàt ngaan khǒong chǎn sa mǒe
My boss is always happy with my performance.
[Show Details]
เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน เพราะเขาพร้อมช่วยเหลือฉันเสมอ
khǎo pen phûean thîi dii thîi sùt khǒong chǎn phró khǎo phróom chûai lǔea chǎn sa mǒe
He is my best friend, because he is always there for me.
[Show Details]
เวลาปวดท้อง ฉันจะชงชาร้อนดื่มเองเสมอ
wee laa pùat thóong chǎn jà chong chaa róon dùem eeng sa mǒe
When I've got stomach ache, I always make myself a hot tea.
[Show Details]
ผู้จัดหาสินค้าของฉันเป็นคนไว้วางใจได้มาก เขาเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ
phûu jàt hǎa sǐn kháa khǒong chǎn pen khon wáai waang jai dâai mâak khǎo pen khon trong tòo wee laa sa mǒe
My supplier is very reliable, he is always punctual.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!