Thai Word: อย่าง
Romanization: yàang
English Meaning: 1. type, kind 2. such

Example Sentences:

ฉันเรียนรู้หลายอย่างที่มหาวิทยาลัย
chǎn rian rúu lǎai yàang thîi ma hǎa wít tha yaa lai
I learn a lot at the university.
[Show Details]
ฉันฟังอย่างตั้งใจ
chǎn fang yàang tâng jai
I'm all ears. (I'm listening attentively.)
[Show Details]
คุณทำอย่างนั้นทำไม?
khun tham yàang nán tham mai?
Why did you do that?
[Show Details]
หาใครแทนเธอไม่ได้เลย คุณคิดอย่างนั้นไหม?
hǎa khrai thaen thoe mâi dâai loei khun khít yàang nán mǎi?
She is irreplaceable, don't you think so?
[Show Details]
ฉันต้องการแต่งงานกับคุณอย่างแน่นอน!
chǎn tông kaan tàeng ngaan kàp khun yàang nâe noon!
Of course I want to marry you!
[Show Details]
ฉันรักคุณอย่างบ้าคลั่ง!
chǎn rák khun yàang bâa khlâng!
I'm madly in love with you!
[Show Details]
พวกเขาตัดสินใจอย่างเศร้าสลดที่จะทำให้สัตว์ที่บาดเจ็บตายอย่างสงบ
phûak khǎo tàt sǐn jai yàang sâo sa lòt thîi jà tham hâi sàt thîi bàat jèp taai yàang sa ngòp
With a heavy heart they decided to put the injured animal to sleep.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!