Thai Word: อย่าง
Romanization: yàang
English Meaning: 1. type, kind 2. such
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ฉันเรียนรู้หลายอย่างที่มหาวิทยาลัย
chǎn rian rúu lǎai yàang thîi ma hǎa wít tha yaa lai
I learn a lot at the university.
[Show Details]
ฉันฟังอย่างตั้งใจ
chǎn fang yàang tâng jai
I'm all ears. (I'm listening attentively.)
[Show Details]
เธอดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละสองถ้วย
thoe dùem kaa fae yàang nói wan lá sǒong thûai
She drinks at least two cups of coffee per day.
[Show Details]
คุณทำอย่างนั้นทำไม?
khun tham yàang nán tham mai?
Why did you do that?
[Show Details]
หาใครแทนเธอไม่ได้เลย คุณคิดอย่างนั้นไหม?
hǎa khrai thaen thoe mâi dâai loei khun khít yàang nán mǎi?
She is irreplaceable, don't you think so?
[Show Details]
เวอร์ชันนี้ไม่เสถียรอย่างมาก
woe chân níi mâi sà thǐan yàang mâak
This version isn't very stable.
[Show Details]
ฉันต้องการแต่งงานกับคุณอย่างแน่นอน!
chǎn tông kaan tàeng ngaan kàp khun yàang nâe noon!
Of course I want to marry you!
[Show Details]