Thai Word: เรียก
Romanization: rîak
English Meaning: to call

Example Sentences:

ฉันควรจะเรียกรถพยาบาลไหม?
chǎn khuan jà rîak rót phá yaa baan mǎi?
Should I call an ambulance?
[Show Details]
คุณเรียกสิ่งนั้นเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร?
khun rîak sìng nán pen phaa sǎa thai wâa yàang rai?
How do you say that in Thai?
[Show Details]
ศาสนาอิสลามห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยในการกู้เงิน
sàat sà naa ìt sà laam hâam rîak kèp dòok bîa nai kaan kûu ngoen
Islam forbids charging interest on loans.
[Show Details]
ตอนที่ทำกุญแจบ้านหาย ฉันต้องโทรเรียกช่างกุญแจมาเปิดบ้านให้
toon thîi tham kun jae bâan hǎai chǎn tông thoo rîak châng tham kun jae maa pòet bâan hâi
When I lost the key to my house I had to call a locksmith to let me in.
[Show Details]
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหม?
chûai rîak tháek sîi hâi nòi dâai mǎi?
Can you call me a cab/taxi?
[Show Details]
แฟลตของเรามีรอยชื้น ต้องเรียกเจ้าของมาดูแล้ว
flàet khǒong rao mii rooi chúen tông rîak jâo khǒong mâatูláeo
There is dampness in our flat. We have to call the landlord.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!