Thai Word: พ่อแม่
Romanization: phôo mâe
English Meaning: parents

Example Sentences:

เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร
khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]
จงปฏิบัติต่อพ่อแม่ของคุณด้วยความเคารพ!
jong pà ti bàt tòo phôo mâe khǒong khun dûai khwaam khao róp!
Treat your parents with respect!
[Show Details]
พ่อแม่ของเขาหย่ากันตั้งแต่เขายังเด็ก
phôo mâe khǒong khǎo yàa kan tâng tàe khǎo yang dèk
His parents divorced when he was a child.
[Show Details]
พ่อแม่ของฉันจะโกรธมากถ้าฉันกลับบ้านดึก
phôo mâe khǒong chǎn jà kròot mâak thâa chǎn klàp bâan dùek
My parents will be furious, if I come home so late.
[Show Details]
ผมไม่ชอบเห็นพ่อแม่ทะเลาะกัน
phǒm mâi chôop hěn phôo mâe thá ló kan
I hate to see my parents argue.
[Show Details]
ในปี 1985 พ่อแม่ของเขาหย่ากัน
nai pii1985 phôo mâe khǒong khǎo yàa kan
In 1985, his parents divorced.
[Show Details]

Related Words:

พ่อ

phôo

father

[Show Details]
แม่

mâe

mother

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!