Thai Word: สนใจ
Romanization: sǒn jai
English Meaning: 1. to care 2. to be interested in
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร
khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]
ฉันไม่สนใจหัวข้อนี้
chǎn mâi sǒn jai hǔa khôo níi
This topic doesn't interest me.
[Show Details]
เขาไม่สนใจสุขภาพของเขา
khǎo mâi sǒn jai sùk khà phàap khǒong khǎo
He doesn't care about his health.
[Show Details]
คุณสนใจศิลปะไหม?
khun sǒn jai sǐn lá pà mǎi?
Are you interested in art?
[Show Details]
ลูกชายคนเล็กของเราสนใจด้านวิทยาศาสตร์มาก
lûuk chaai khon lék khǒong rao sǒn jai dâan wít tha yaa sàat mâak
Our youngest son is very interested in science.
[Show Details]
ผมไม่สนใจ
phǒm mâi sǒn jai
I'm not interested.
[Show Details]
เขาสนใจคณิตศาสตร์มากกว่าฟิสิกส์
khǎo sǒn jai kha nít ta sàat mâak kwàa fí sìk
He is more interested in mathematics than physics.
[Show Details]

Related Words:

สน

sǒn

to care

[Show Details]
ใจ

jai

mind, heart

[Show Details]