Thai Word: พวกเรา
Romanization: phûak rao
English Meaning: we

Example Sentences:

นี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเรา
nîi pen khwaam tháa thaai thîi yîng yài thîi sùt khǒong phûak rao
This has been our biggest challenge.
[Show Details]
ขอโทษนะคะ พวกเราอยากสั่งอาหาร
khǒo thôot ná khá phûak rao yàak sàng aa hǎan
Excuse me, we would like to order.
[Show Details]
พวกเราไม่คุ้นเคยกับอากาศชื้นแบบนี้
phûak rao mâi khún khoei kàp aa kàat chúen bàep níi
We are not used to this humid climate.
[Show Details]
เธอเชิญพวกเราร่วมรับประทานอาหาร
thoe choen phûak rao rûam ráp prà thaan aa hǎan
She invited us around for a meal.
[Show Details]
พวกเขาเลื่อมใสในศาสนาเช่นเดียวกับพวกเรา
phûak khǎo lûeam sǎi nai sàat sa nǎa chên diao kàp phûak rao
They are religious, like us.
[Show Details]
พวกเราตกรถไฟ
phûak rao tòk rót fai
We missed our train.
[Show Details]
พวกเราเหนื่อยมาก
phûak rao nùeai mâak
We are very tired.
[Show Details]

Related Words:

พวก

phûak

a group (of people, animals)

[Show Details]
เรา

rao

1. we 2. us

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!