Thai Word: โดย
Romanization: dooi
English Meaning: by

Example Sentences:

เขาทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าพ่อแม่จะพูดอย่างไร
khǎo tham taam thîi tua eeng tông kaan dooi mâi sǒn jai wâa phôo mâe jà phûut yàang rai
He does what he wants regardless of what his parents say.
[Show Details]
ผมชอบทำงานโดยใช้โน้ตบุกมากกว่าใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป
phǒm chôop tham ngaan dooi chái nóot búk mâak kwàa chái khoom phio tôe thûa pai
I prefer working on a notebook than a regular computer.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
เขาได้รับการเสนองานให้โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์
khǎo dâai ráp kaan sà nǒe ngaan hâi dooi thîi mâi tông sǎm phâat
He was offered the job without an interview.
[Show Details]
อย่าถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ขอก่อน
yàa thàai rûup khon ùen dooi mâi khǒo kòon
Never take photos of people without asking.
[Show Details]
ที่นี่คุณไม่สามารถทำงานโดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว
thîi nîi khun mâi sǎa mâat tham ngaan dooi thǔe wii sâa nák thông thîao
You can't work here on a tourist visa.
[Show Details]
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยสิ้นเชิง
thék noo loo yii dâai plìang plaeng chii wít rao dooi sîn choeng
Technology has revolutionised our lives.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!