Thai Word: รถยนต์
Romanization: rót yon
English Meaning: car, automobile

Example Sentences:

การขายรถยนต์ชะลอตัวลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
kaan khǎai rót yon cha loo tua long nûeang jàak sa phâap sèet thà kìt
Selling of cars has slowed down due to the economic situation.
[Show Details]
เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทางรถยนต์ จนไม่อาจทำงานอาชีพเดิมได้
khǎo pra sòp u bàt ti hèet ráai raeng thaang rót yon jon mâi àat tham ngaan aa chîip doem dâai
He had a severe traffic accident, and therefore can't work in his old profession.
[Show Details]
หลังจากที่สอบใบขับขี่ผ่าน เขาก็ซื้อรถยนต์
lǎng jàak thîi sòop bai khàp khìi phàan khǎo kôo súe rót yon
After passing the driving test he bought a car.
[Show Details]
ผมต้องการเครื่องมือเพื่อซ่อมรถยนต์ของผม
phǒm tông kaan khrûeang mue phûea sôm rót yon khǒong phǒm
I need tools to fix my car.
[Show Details]
วันนี้ผมเห็นอุบัติเหตุรถยนต์ร้ายแรง
wan níi phǒm hěn u bàt ti hèet rót yon ráai raeng
I saw a bad car accident today.
[Show Details]
รถยนต์ของผมเสีย
rót yon khǒong phǒm sǐa
My car broke down.
[Show Details]

Related Words:

รถ

rót

car (noun)

Here: car

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!