Thai Word: มา
Romanization: maa
English Meaning: 1. to come 2. (a marker after a verb indicating continuity from the past)

Example Sentences:

ฉันแต่งงานมายี่สิบปีแล้ว
chǎn tàeng ngaan maa yîi sìp pii láeo
I've been married for twenty years.
[Show Details]
คุณมาจากไหน?
khun maa jàak nǎi?
Where are you from?
[Show Details]
ทายซิว่าฉันทำอะไรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา?
thaai sí wâa chǎn tham a rai sùt sàp daa thîi phàan maa?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
ฉันมาจากสหรัฐอเมริกา
chǎn maa jàak sà hà rát à mee rí kaa
I'm from the USA.
[Show Details]
นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
เราแต่งงานกันมาสิบเอ็ดปีแล้วและมีลูกสี่คน
rao tàeng ngaan kan maa sìp èt pii láeo láe mii lûuk sìi khon
We've been married for 11 years and have four children.
[Show Details]
ฉันอยู่บ้านหลังนี้มา 3 ปี
chǎn yùu bâan lǎng níi maa sǎam pii
I live in this house for 3 years.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!