Thai Word: สหรัฐอเมริกา
Romanization: sà hà rát à mee rí kaa
English Meaning: the United States of America

Example Sentences:

ฉันมาจากสหรัฐอเมริกา
chǎn maa jàak sà hà rát à mee rí kaa
I'm from the USA.
[Show Details]
คนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาเป็นหนี้
khon jam nuan mâak nai sà hà rát à mee rí kaa pen nîi
A lot of people in the United States are in debt.
[Show Details]
ประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรมากกว่า 300 ล้านคน
pra thêet sà hà rát à mee rí kaa mii pra chaa koon mâak kwàa sǎam rói láan khon
The USA has a population of over 300 million people.
[Show Details]
คุณอยากไปสหรัฐอเมริกาไหม?
khun yàak pai sà hà rát à mee rí kaa mǎi?
Do you want to visit the United States?
[Show Details]
ลอสแอนเจลิสเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา
lǒos aen jee lís pen mueang yài an dàp sǒong khǒong sà hà rát à mee rí kaa
Los Angeles is the second largest city in the United States.
[Show Details]
นิวยอร์คเป็นเมืองที่แพงที่สุดในสหรัฐอเมริกา
nio yòok pen mueang thîi phaeng thîi sùt nai sà hà rát à mee rí kaa
New York is the most expensive city in the USA.
[Show Details]
มีเพียงประเทศพม่า ไลบีเรีย และสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ไม่ใช้ระบบเมตริก
mii phiang pra thêet pha mâa lai bii ria láe sà hà rát à mee rí kaa thâo nán thîi mâi chái ra bòp méet trìk
Only Burma, Liberia, and the United States don't use the metric system.
[Show Details]

Related Words:

สหรัฐ

sa hà rát

United States (of America)

[Show Details]
อเมริกา

à mee rí kaa

America

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!