Thai Word: จำนวน
Romanization: jam nuan
English Meaning: number

Example Sentences:

คนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาเป็นหนี้
khon jam nuan mâak nai sà hà rát à mee rí kaa pen nîi
A lot of people in the United States are in debt.
[Show Details]
ในโรมาเนียมีหมีสีน้ำตาลอาศัยอยู่จำนวนมาก
nai roo maa nia mii mǐi sǐi náam taan aa sǎi yùu jam nuan mâak
Many brown bears live in Romania.
[Show Details]
มีนักเรียนจำนวนมากในกรุงเทพฯ
mii nák rian jam nuan mâak nai krung thêep
There are many students in Bangkok.
[Show Details]
มีจระเข้ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากที่ฟลอริดา
mii jo rá khêe taam tham ma châat pen jam nuan mâak thîi floo ri dâa
In Florida, there are many wild alligators.
[Show Details]
ในออสเตรเลียมีจิงโจ้จำนวนมาก
nai óos tree lia mii jing jôo jam nuan mâak
There are lots of kangaroos in Australia.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
jam nuan phûu tìt chúea khâi wàt yài sǎai phan mài dâai phôem khûen pen sǒong thâo
The number of new swine flu infections has doubled.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!