Thai Word: บอก
Romanization: bòok
English Meaning: to tell, to say

Example Sentences:

เขาไม่มีใครที่บอกความลับให้ฟังได้
khǎo mâi mii khrai thîi bòok khwaam láp hâi fang dâai
He has nobody to confide in.
[Show Details]
ฉันจะไม่บอกใคร
chǎn jà mâi bòok khrai
I won't tell anybody.
[Show Details]
ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าศาลากลางอยู่ที่ไหน?
chûai bòok chǎn nòi dâai mǎi wâa sǎa laa klaang yùu thîi nǎi?
Can you tell me where the town hall is?
[Show Details]
"แล้วเจอกันใหม่" เขาบอก "ผมต้องไปก่อนนะ"
"láeo joe kan mài" khǎo bòok"phǒm tông pai kòon ná"
"See you later," he said, "I have to go now."
[Show Details]
พยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก
pha yaa koon aa kàat bòok wâa phrûng níi fǒn jà tòk
According to the weather forecast it will rain tomorrow.
[Show Details]
ผมหวังว่าคุณคงมีข่าวดีมาบอกผมนะ
phǒm wǎng wâa khun khong mii khàao dii maa bòok phǒm ná
I hope you have good news for me.
[Show Details]
คุณกำลังบอกความจริงกับผมอยู่หรือเปล่า?
khun kam lang bòok khwaam jing kàp phǒm yùu rǔe plàao?
Are you telling me the truth?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!