Thai Word: ต้อง
Romanization: tông
English Meaning: must

Example Sentences:

เรื่องนี้ต้องใช้เวลาฝึกหลายปี
rûeang níi tông chái wee laa fùek lǎai pii
This takes years of practice.
[Show Details]
คุณต้องกินยานี้วันละสามครั้ง
khun tông kin yaa níi wan lá sǎam khráng
You have to take this medicine three times a day.
[Show Details]
อีกหนึ่งนาทีเราต้องไปแล้ว
ìik nùeng naa thii rao tông pai láeo
We have to go in one minute.
[Show Details]
"แล้วเจอกันใหม่" เขาบอก "ผมต้องไปก่อนนะ"
"láeo joe kan mài" khǎo bòok"phǒm tông pai kòon ná"
"See you later," he said, "I have to go now."
[Show Details]
เราต้องคุยกัน
rao tông khui kan
We need to talk.
[Show Details]
ฉันต้องทำรายงานนี้ให้เสร็จวันนี้
chǎn tông tham raai ngaan níi hâi sèt wan níi
I have to finish this report today.
[Show Details]
คุณต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเอง
khun tông pha yaa yaam khûap khum aa rom tua eeng
You must try to control your emotions.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!