Thai Word: สนุก
Romanization: sa nùk
English Meaning: fun, enjoyable

Example Sentences:

งานปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยง
ngaan paa tîi sa nùk sùt wìang
The party is in full swing.
[Show Details]
ขอให้มีค่ำคืนที่สนุกนะ!
khǒo hâi mii khâm khuen thîi sa nùk ná!
Have a nice evening!
[Show Details]
ตั้งแต่เกษียณ เขาก็สนุกกับการทำงานในสวน
tâng tàe kà sǐan khǎo kôo sa nùk kàp kaan tham ngaan nai sǔan
Since he retired he enjoys working in the garden.
[Show Details]
ไปเที่ยววันหยุดมาสนุกไหม?
pai thîao wan yùt maa sa nùk mǎi?
Did you have a nice holiday?
[Show Details]
"ขอให้เที่ยววันหยุดให้สนุก" ครูพูดกับนักเรียน
"khǒo hâi thîao wan yùt hâi sa nùk" khruu phûut kàp nák rian
"Have fun in your holidays", said the teacher to the pupils.
[Show Details]
การเดินทางเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์วิเศษมาก ฉันรู้สึกสนุกมากเลย!
kaan doen thaang mûea wan yùt sùt sàp daa wí sèet mâak chǎn rúu sùek sa nùk mâak loei!
The trip on the weekend was fantastic. I enjoyed it immensely!
[Show Details]
เธอสนุกมากที่งานเลี้ยง
thoe sa nùk mâak thîi ngaan líang
She had a wonderful time at the party.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!