Thai Word: งาน
Romanization: ngaan
English Meaning: 1. work, job 2. party (celebration) 3. event 4. 100 square waa (400 square metres)

Example Sentences:

ฉันมั่นใจว่าเขาจะได้งานทำ
chǎn mân jai wâa khǎo jà dâai ngaan tham
I'm sure that he will get the job.
[Show Details]
ฉันกำลังหางานทำ
chǎn kam lang hǎa ngaan tham
I'm looking for work.
[Show Details]
เขาไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับงานนี้
khǎo mâi mii khun ná sǒm bàt thîi jam pen sǎm ràp ngaan níi
He doesn't have the necessary qualification for this job.
[Show Details]
เธอหดหู่น้อยลงเมื่อได้งานใหม่
thoe hòt hùu nói long mûea dâai ngaan mài
She has been less depressed since she found a new job.
[Show Details]
งานของเขาเครียดมาก
ngaan khǒong khǎo khrîat mâak
His work is very stressful.
[Show Details]
เขาว่างงานอยู่หลายปี แต่สุดท้ายก็ได้งานเป็นภารโรง
khǎo wâang ngaan yùu lǎai pii tàe sùt tháai kôo dâai ngaan pen phaan roong
He was unemployed for years, but eventually found a job as a janitor.
[Show Details]
พนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละสามครั้ง
pha nák ngaan jà dâai ráp kaan pra moen phǒn kaan pà ti bàt ngaan pii lá sǎam khráng
Three times a year the work performance of every employee is reviewed.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!