Thai Word: อันตราย
Romanization: an ta raai
English Meaning: dangerous
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

เขาเป็นคนอันตราย - ระวังด้วย!
khǎo pen khon an tà raai- rá wang dûai!
He is a dangerous man - be careful!
[Show Details]
อาการบาดเจ็บของเขาเป็นอันตรายถึงชีวิต
aa kaan bàat jèp khǒong khǎo pen an tà raai thǔeng chii wít
His injuries were life-threatening.
[Show Details]
การผ่าตัดประสบความสำเร็จ แต่เขายังไม่พ้นขีดอันตราย
kaan phàa tàt prà sòp khwaam sǎm rèt tàe khǎo yang mâi phón khìit an tà raai
The surgery was successful, but he isn't out of the woods yet.
[Show Details]
การถูกแดดเผาเป็นอันตรายต่อผิวหนังมาก
kaan thùuk dàet phǎo pen an tà raai tòo phǐo nǎng mâak
A sunburn is very damaging to the skin.
[Show Details]
อันตราย - อย่ากระโดดลงน้ำ
an tà raai - yàa kra dòot long náam
Don't jump into the water - it's dangerous.
[Show Details]
อันตรายนะ ระวังด้วย!
an tà raai ná rá wang dûai!
It's dangerous. Please be careful!
[Show Details]
การเล่นกับไฟเป็นสิ่งอันตราย
kaan lên kàp fai pen sìng an tà raai
Playing with fire is dangerous.
[Show Details]