Thai Word: นะ
Romanization: ná
English Meaning: (particle used for softening a statement)

Example Sentences:

ฉันพูดสนับสนุนคุณนะ
chǎn phûut sà nàp sà nǔn khun ná
I put in a good word for you.
[Show Details]
เห็ดนี้มีพิษ อย่ากินนะ!
hèt níi mii phít yàa kin ná!
This mushroom is poisonous, you can't eat it!
[Show Details]
เขาว่าอะไรนะ?
khǎo wâa à rai ná?
What did he say?
[Show Details]
ขอให้มีค่ำคืนที่สนุกนะ!
khǒo hâi mii khâm khuen thîi sa nùk ná!
Have a nice evening!
[Show Details]
ระวังหน่อยนะ! กาแฟร้อนมากถ้าจะดื่ม
rá wang nòi ná! kaa fae róon mâak thâa jà dùem
Be careful! The coffee is too hot to drink.
[Show Details]
"แล้วเจอกันใหม่" เขาบอก "ผมต้องไปก่อนนะ"
"láeo joe kan mài" khǎo bòok"phǒm tông pai kòon ná"
"See you later," he said, "I have to go now."
[Show Details]
ดีใจด้วยนะที่เธอสอบผ่าน
dii jai dûai ná thîi thoe sòop phàan
Congratulations for passing your exams!
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!