Thai Word: คืนนี้
Romanization: khuen níi
English Meaning: tonight

Example Sentences:

ฉันอยากจะไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนคืนนี้แต่ฉันยุ่งมาก
chǎn yàak jà pai ngaan paa tîi kàp phûean khuen níi tàe chǎn yûng mâak
I would go to the party with my friends tonight but I'm too busy.
[Show Details]
ผมต้องการห้องพักหนึ่งห้องสำหรับคืนนี้ ราคาเท่าไร?
phǒm tông kaan hôong phák nùeng hông sǎm ràp khuen níi raa khaa thâo rai?
I'd like a room for tonight, how much is it?
[Show Details]
คืนนี้ออกไปเที่ยวกันให้สนุกเถอะ!
khuen níi òok pai thîao kan hâi sa nùk thòe!
Let's go out tonight and have some fun!
[Show Details]
คืนนี้ฉันควรจะใส่อะไรดี?
khuen níi chǎn khuan jà sài à rai dii?
What should I wear tonight?
[Show Details]

Related Words:

คืน

khuen

1. night 2. to give back, to return to

Here: night

[Show Details]
นี้

níi

this

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!