Thai Word:
Romanization: (repeat previous word)
English Meaning: (repetition character - indicate plural when placed after a noun, intensify when placed after an adjective or adverb)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

กรุณาพูดช้า ๆ หน่อย!
kà rú naa phûut cháa (repeat previous word) nòi!
Speak slowly, please!
[Show Details]
มีความประทับใจใหม่ ๆ ที่น่าจดจำมากมาย
mii khwaam prà tháp jai mài (repeat previous word) thîi nâa jòt jam mâak maai
There were a lot of new impressions to digest.
[Show Details]
อย่าล้มเลิกง่าย ๆ สิ!
yàa lóm lôek ngâai (repeat previous word) sì!
Don't give up so easily!
[Show Details]
ฉันชอบขนมปังที่อบใหม่ ๆ
chǎn chôop khà nǒm pang thîi òp mài (repeat previous word)
I like freshly-baked bread.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้มีเป็นร้อย ๆ หน้า
nǎng sǔe lêm níi mii pen rói (repeat previous word) nâa
This book has hundreds of pages.
[Show Details]
คุณช่วยแนะนำร้านอาหารใกล้ ๆ หน่อยได้ไหม?
khun chûai náe nam ráan aa hǎan klâi (repeat previous word) nòi dâai mǎi
Can you recommend a restaurant nearby?
[Show Details]
คิดผิดจริง ๆ ที่ซื้อรถคันนี้
khít phìt jing (repeat previous word) thîi súe rót khan níi
Buying this car was a mistake.
[Show Details]