Thai Word: เงิน
Romanization: ngoen
English Meaning: 1. money 2. silver

Example Sentences:

กรุณาเก็บเงินด้วย!
kà rú naa kèp ngoen dûai!
The bill, please! (The check please!)
[Show Details]
คุณกำลังเสียเงินเปล่า
khun kam lang sǐa ngoen plàao
You are wasting your money.
[Show Details]
คิดเงินด้วย
khít ngoen dûai
Can I have the bill, please?
[Show Details]
เมื่อเร็ว ๆ นี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ตกต่ำลง
mûea reo reo níi khâa ngoen don lâa sa hà rát dâai tòk tàm long
Recently the value of the US Dollar has been falling.
[Show Details]
ฉันคิดว่าเราไม่มีเงินพอที่จะไปเที่ยววันหยุดได้ในตอนนี้
chǎn khít wâa rao mâi mii ngoen phoo thîi jà pai thîao wan yùt dâai nai toon níi
I think that we can't afford a holiday for now.
[Show Details]
ปีนี้เขาหาเงินได้เยอะมาก
pii níi khǎo hǎa ngoen dâai yóe mâak
He made a lot of money this year.
[Show Details]
ถ้าคุณได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ คุณจะเลิกทำงานไหม?
thâa khun dâai ráp ngoen raang wan nùeng láan don lâa khun jà lôek tham ngaan mǎi?
If you just won a million dollars, would you quit your job?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!