Thai Word: นาน
Romanization: naan
English Meaning: long (time)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ใช้เวลานานเท่าไร?
chái wee laa naan thâo rai?
How long does it take?
[Show Details]
ฉันไม่ได้เจอเขานานมากแล้ว
chǎn mâi dâai joe khǎo naan mâak láeo
I have not seen him in ages.
[Show Details]
คุณเป็นอย่างไรบ้าง? ฉันไม่ได้เจอคุณเสียนาน
khun pen yàang rai bâang? chǎn mâi dâai joe khun sǐa naan
How are you? I haven't seen you for a long time.
[Show Details]
ฉันรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นไม่นานก็ขับรถเข้าไปในเมือง
chǎn ráp prà thaan aa hǎan cháao lǎng jàak nán mâi naan kôo khàp rót khâo pai nai mueang
I had breakfast, and shortly afterwards I drove into town.
[Show Details]
พวกเราเดินไป เลยใช้เวลานาน
phûak rao doen pai loei chái wee laa naan
We went there on foot, that's why it took so long.
[Show Details]
เธอใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นตัวจากอุบัติเหตุรถชน
thoe chái wee laa naan mâak kwàa jà fúen tua jàak u bàt ti hèet rót chon
It took her a long time to recover from her car accident.
[Show Details]
ของที่วางทิ้งไว้บนชั้นนาน ๆ มักจะถูกฝุ่นเกาะ
khǒong thîi waang thíng wái bon chán naan (repeat previous word) mák jà thùuk fùn kò
Items left on a shelf for a long time will gather dust.
[Show Details]