Thai Word: จัด
Romanization: jàt
English Meaning: 1. to set, to organize, to arrange 2. intense, strong

Example Sentences:

ฉันชอบอาหารรสจัด
chǎn chôop aa hǎan rót jàt
I like spicy food.
[Show Details]
คุณช่วยจัดโต๊ะอาหารได้ไหม?
khun chûai jàt tó aa hǎan dâai mǎi?
Can you set the table, please?
[Show Details]
โอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1896 ที่ประเทศกรีซ
oo lim pìk keem rúe duu róon jàt khûen khráng râek nai pii1896 thîi pra thêet kríit
The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.
[Show Details]
อากาศร้อนจัดแบบนี้ จำเป็นต้องดื่มน้ำมาก ๆ
aa kàat róon jàt bàep níi jam pen tông dùem náam mâak (repeat previous word)
During this heat it's important to drink a lot of water.
[Show Details]
เนื่องจากมีการจัดองค์กรภายในใหม่ หน่วยงานทั้งสองนี้จึงถูกรวมเข้าด้วยกัน
nûeang jàak mii kaan jàt ong koon phaai nai mài nùay ngaan tháng sǒong níi jueng thùuk ruam khâo dûai kan
Due to an internal reorganisation, these two departments have been merged.
[Show Details]
เขาเกือบจมในทะเลที่มีคลื่นลมแรงจัด
khǎo kùeap jom nai tha lee thîi mii khlûen lom raeng jàt
He almost drowned in the rough sea.
[Show Details]
เพื่อน ๆ จัดงานวันเกิดให้ผม
phûean (repeat previous word) jàt ngaan wan kòet hâi phǒm
My friends threw a birthday party for me.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!