Thai Word: ไม่ได้
Romanization: mâi dâai
English Meaning: cannot, did not

Example Sentences:

นี่คือหนึ่งในอาชญากรรมของศตวรรษที่ผ่านมาที่ยังคลี่คลายไม่ได้
nîi khue nùeng nai àat yaa kam (àat cha yaa kam) khǒong sà tà wát thîi phàan maa thîi yang khlîi khlaai mâi dâai
This is one of the greatest unsolved crimes of last century.
[Show Details]
ฉันขอโทษ แต่ฉันช่วยคุณไม่ได้
chǎn khǒo thôot tàe chǎn chûai khun mâi dâai
I'm sorry, but I can't help you.
[Show Details]
ผมช่วยคุณไม่ได้
phǒm chûai khun mâi dâai
I cannot help you.
[Show Details]
หาใครแทนเธอไม่ได้เลย คุณคิดอย่างนั้นไหม?
hǎa khrai thaen thoe mâi dâai loei khun khít yàang nán mǎi?
She is irreplaceable, don't you think so?
[Show Details]
คุณเป็นอย่างไรบ้าง? ฉันไม่ได้เจอคุณเสียนาน
khun pen yàang rai bâang? chǎn mâi dâai joe khun sǐa naan
How are you? I haven't seen you for a long time.
[Show Details]
ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีละครเรื่องนี้
chǎn yùu mâi dâai thâa mâi mii lá khoon rûeang níi
I can't live without this soap opera!
[Show Details]
ขอโทษ ฉันไม่ได้สั่งจานนี้
khǒo thôot chǎn mâi dâai sàng jaan níi
Excuse me, I didn't order this!
[Show Details]

Related Words:

ไม่

mâi

1. not 2. no

Here: not

[Show Details]
ได้

dâai

1. to be able to, can (placed after a verb/verb phrase) 2. (word showing past tense when placed before a verb) 3. to get

Here: to be able to, can (placed after a verb)

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!