Thai Word: หนังสือ
Romanization: nǎng sǔe
English Meaning: book (noun)

Example Sentences:

ฉันกำลังอ่านหนังสือ
chǎn kam lang àan nǎng sǔe
I'm reading a book.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก
nǎng sǔe lêm níi nâa sǒn jai mâak
This book is very interesting.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้มีเป็นร้อย ๆ หน้า
nǎng sǔe lêm níi mii pen rói (repeat previous word) nâa
This book has hundreds of pages.
[Show Details]
สารบัญของหนังสือเล่มนี้อยู่ในหน้าหนึ่ง
sǎa rá ban khǒong nǎng sǔe lêm níi yùu nai nâa nùeng
The content of this book is on page one.
[Show Details]
คุณซื้อหนังสือราคาถูกได้ที่ร้านนี้
khun súe nǎng sǔe raa khaa thùuk dâai thîi ráan níi
You can get cheap books in this shop.
[Show Details]
หนังสือมีหนึ่งพันหน้า
nǎng sǔe mii nùeng phan nâa
The book has a thousand pages.
[Show Details]
หนังสือเล่มนี้ทั้งสนุกสนานและให้ความรู้
nǎng sǔe lêm níi tháng sa nùk sa nǎan láe hâi khwaam rúu
This book is both enjoyable and informative.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!