Thai Word: เพื่อน
Romanization: phûean
English Meaning: friend

Example Sentences:

คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
khun pen phûean thîi dii thîi sùt khǒong chǎn
You are my best friend.
[Show Details]
ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อน
phǒm chôop khìi moo toe sai pai bâan phûean
I like riding a motorbike to a friend's house.
[Show Details]
เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน เพราะเขาพร้อมช่วยเหลือฉันเสมอ
khǎo pen phûean thîi dii thîi sùt khǒong chǎn phró khǎo phróom chûai lǔea chǎn sa mǒe
He is my best friend, because he is always there for me.
[Show Details]
ฉันชอบกินกระเทียมมาก ถึงแม้ฉันจะไม่เหลือเพื่อนเลยก็ตาม
chǎn chôop kin kra thiam mâak thǔeng máe chǎn jà mâi lǔea phûean loei kôo taam
I like to eat garlic very much, even if I don't have any friends anymore.
[Show Details]
วันคริสต์มาสเป็นเวลาที่จะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ
wan khrít sa mât pen wee laa thîi jà dâai yùu rûam kàp khrôop khrua láe phûean (repeat previous word)
Christmas is a time to get together with your family and friends.
[Show Details]
ฉันอยากจะไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนคืนนี้แต่ฉันยุ่งมาก
chǎn yàak jà pai ngaan paa tîi kàp phûean khuen níi tàe chǎn yûng mâak
I would go to the party with my friends tonight but I'm too busy.
[Show Details]
เขาเป็นเพื่อนของผม
khǎo pen phûean khǒong phǒm
He is my friend.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!