Thai Word: ทุกอย่าง
Romanization: thúk yàang
English Meaning: everything

Example Sentences:

ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?
thúk yàang rîap rói dii mǎi?
Is everything okay?
[Show Details]
เพื่ออาชีพของเขา เขาจึงเต็มใจทำทุกอย่าง!
phûea aa chîip khǒong khǎo khǎo jueng tem jai tham thúk yàang!
For his career he is willing to do anything!
[Show Details]
โรงแรมนี้แย่มาก พวกเขาคิดราคาเพิ่มสำหรับทุกอย่าง
roong raem níi yâe mâak phûak khǎo khít raa khaa phôem sǎm ràp thúk yàang
This hotel is horrible, they charge an extra fee for everything.
[Show Details]
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้
thúk yàang pen pai taam phǎen thîi waang wái
Everything went according to plan.
[Show Details]
น้ำสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง
náam sǎm khan tòo sìng mii chii wít thúk yàang
Water is vital for all known forms of life.
[Show Details]
อย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณได้ยิน!
yàa chûea thúk yàang thîi khun dâai yin!
Don't believe everything you hear!
[Show Details]
หมูกินเกือบทุกอย่าง
mǔu kin kùeap thúk yàang
Pigs eat almost anything.
[Show Details]

Related Words:

ทุก

thúk

every

[Show Details]
อย่าง

yàang

1. type, kind 2. such

Here: type, kind

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!