Thai Word: รู้สึก
Romanization: rúu sùek
English Meaning: to feel

Example Sentences:

ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย
chǎn rúu sùek mâi khôi sa baai
I don't feel well.
[Show Details]
เธอรู้สึกเหงามากหลังจากที่เลิกกับแฟน
thoe rúu sùek ngǎo mâak lǎng jàak thîi lôek kàp faen
She felt very lonely after the breakup.
[Show Details]
คุณรู้สึกประหม่าไหม?
khun rúu sùek prà màa mǎi?
Are you nervous?
[Show Details]
ฉันมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหน้าคอมพิวเตอร์ แล้วก็รู้สึกปวดเมื่อยคอเป็นบางครั้ง
chǎn mák jà chái wee laa lǎai chûa moong nâa khoom phio tôe láeo kôo rúu sùek pùat mûeai khoo pen baang khráng
I often spend long hours in front of the computer, and afterwards I sometimes have a pain in my neck.
[Show Details]
การเดินทางเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์วิเศษมาก ฉันรู้สึกสนุกมากเลย!
kaan doen thaang mûea wan yùt sùt sàp daa wí sèet mâak chǎn rúu sùek sa nùk mâak loei!
The trip on the weekend was fantastic. I enjoyed it immensely!
[Show Details]
แรงระเบิดรู้สึกได้ในระยะหลายไมล์
raeng ra bòet rúu sùek dâai nai rá yá lǎai maai
The explosion was felt for miles.
[Show Details]
ฉันรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือของทุกคน
chǎn rúu sùek sâap súeng nai khwaam chûai lǔea khǒong thúk khon
I'm grateful to all of you for your help.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!