Thai Word: ลูกสาว
Romanization: lûuk sǎao
English Meaning: daughter
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ลูกสาวของฉันมักทำงานในซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงวันหยุดฤดูร้อน
lûuk sǎao khǒong chǎn mák tham ngaan nai súp pôe maa két chûang wan yùt rúe duu róon
During the summer holidays my daughter always works in a supermarket.
[Show Details]
ลูกสาวของฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
lûuk sǎao khǒong chǎn yùu chán pra thǒm sùek sǎa pii thîi1
My daughter is in the first grade.
[Show Details]
ลูกสาวของฉันนั่งรถประจำทางไปโรงเรียน
lûuk sǎao khǒong chǎn nâng rót pra jam thaang pai roong rian
My daughter took the bus to school.
[Show Details]
ลูกสาวของฉันเข้าร่วมประกวดนางงาม
lûuk sǎao khǒong chǎn khâo rûam pra kùat ngaang ngaam
My daughter participated in a beauty contest.
[Show Details]
ลูกสาวของฉันหูเกิดติดเชื้อร้ายแรง
lûuk sǎao khǒong chǎn hǔu kòet tìt chúea ráai raeng
My daughter caught a terrible ear infection.
[Show Details]

Related Words:

ลูก

lûuk

1. offspring, children 2. (classifier for round fruits, round objects, mid-sized objects, and hill or mountain)

Here: offspring, children

[Show Details]
สาว

sǎao

young woman, female

[Show Details]