Thai Word: หรือ
Romanization: rǔe
English Meaning: 1. or 2. (particle used to indicate a question)

Example Sentences:

มีอะไรหรือ?
mii a rai rǔe?
What's the matter?
[Show Details]
คุณคาดหวังสิ่งที่ดีในอนาคตหรือไม่?
khun khâat wǎng sìng thîi dii nai à naa khót rǔe mâi?
Are you optimistic about the future?
[Show Details]
คุณรู้สึกผิดหรือไม่?
khun rúu sùek phìt rǔe mâi?
Do you have a guilty conscience?
[Show Details]
คุณจะรับกาแฟหรือชา?
khun jà ráp kaa fae rǔe chaa?
Do you want coffee or tea?
[Show Details]
นั่นแจกันสมัยราชวงศ์หมิงจริงหรือ
nân jae kan sà mǎi râat chá wong mǐng jing rǔe
Is that a real Ming vase?
[Show Details]
คุณชอบดอกทิวลิปหรือดอกกุหลาบ
khun chôop dòok thio lìp rǔe dòok kù làap
Do you like tulips or roses?
[Show Details]
คุณต้องการส้มหรือแอปเปิ้ล?
khun tông kaan sôm rǔe áep pôen?
Do you want an orange or an apple?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!