Thai Word: ถึงแม้
Romanization: thǔeng máe
English Meaning: although, even though

Example Sentences:

ฉันชอบกินกระเทียมมาก ถึงแม้ฉันจะไม่เหลือเพื่อนเลยก็ตาม
chǎn chôop kin kra thiam mâak thǔeng máe chǎn jà mâi lǔea phûean loei kôo taam
I like to eat garlic very much, even if I don't have any friends anymore.
[Show Details]
ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม เขาก็เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
thǔeng máe wâa khǎo mâi dâai ráp kaan sùek sǎa yàang mò sǒm khǎo kôo pen phûu pra kòop kaan thîi prà sòp khwaam sǎm rèt
Even though he doesn't have a proper education, he is a successful entrepreneur.
[Show Details]
ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเสมอ ถึงแม้จะเป็นการเดินทางช่วงสั้น ๆ
chǎn khâat khěm khàt ní rá phai phûea khwaam plòot phai sa mǒe thǔeng máe jà pen kaan doen thaang chûang sân (repeat previous word)
For security I always put on a seatbelt, even for short journeys.
[Show Details]

Related Words:

ถึง

thǔeng

1. to reach, to arrive 2. until 3. about 4. although 5. then 6. up to

Here: although

[Show Details]
แม้

máe

although

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!