Thai Word: หา
Romanization: hǎa
English Meaning: 1. to look for, to search 2. to see, to meet 3. to accuse

Example Sentences:

ฉันจะสืบหาต้นเหตุของเรื่องนี้
chǎn jà sùep hǎa tôn hèet khǒong rûeang níi
I will get to the bottom of this.
[Show Details]
พรุ่งนี้ผมจะหาอพาร์ทเมนท์ใหม่
phrûng níi phǒm jà hǎa à pháat mén mài
Tomorrow I'll be looking for a new flat.
[Show Details]
หาใครแทนเธอไม่ได้เลย คุณคิดอย่างนั้นไหม?
hǎa khrai thaen thoe mâi dâai loei khun khít yàang nán mǎi?
She is irreplaceable, don't you think so?
[Show Details]
ฉันกำลังหางานทำ
chǎn kam lang hǎa ngaan tham
I'm looking for work.
[Show Details]
ผีเสื้อชนิดนี้หายาก
phǐi sûea chá nít níi hǎa yâak
This butterfly is very rare.
[Show Details]
ฉันต้องไปหาหมอฟัน!
chǎn tông pai hǎa mǒo fan!
I have to go to the dentist!
[Show Details]
ปีนี้เขาหาเงินได้เยอะมาก
pii níi khǎo hǎa ngoen dâai yóe mâak
He made a lot of money this year.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!