Thai Word: หวัง
Romanization: wǎng
English Meaning: to hope

Example Sentences:

ฉันก็หวังเช่นนั้น
chǎn kôo wǎng chên nán
I hope so.
[Show Details]
ผมหวังว่าคุณคงมีข่าวดีมาบอกผมนะ
phǒm wǎng wâa khun khong mii khàao dii maa bòok phǒm ná
I hope you have good news for me.
[Show Details]
เราหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้
rao wǎng wâa jà mii à naa khót thîi dii kwàa níi
We hope for a better future.
[Show Details]
ผมหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีปัญหา
phǒm wǎng wâa kaan plìang plaeng jà mâi mii pan hǎa
I hope the transition will be without problems.
[Show Details]
คุณหวังว่าจะได้รับเงินเดือนเท่าไร?
khun wǎng wâa jà dâai ráp ngoen duean thâo rai?
What salary do you wish to get?
[Show Details]
ฉันหวังว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีเหมือนคุณย่าทวด
chǎn wǎng wâa jà mii chii wít yùu thǔeng rói pii mǔean khun yâa thûat
I hope to live to a hundred like my great-grandmother.
[Show Details]
เธอหวังว่าเขาจะทำความสะอาดห้องน้ำบ้างโดยไม่ต้องขอร้อง
thoe wǎng wâa khǎo jà tham khwaam sa àat hông náam bâang dooi mâi tông khǒo róong
She wished he would occasionally clean the bathroom without being asked.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!