Thai Word: ผล
Romanization: phǒn
English Meaning: 1. result, effect 2. (classifier for fruit)

Example Sentences:

พนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละสามครั้ง
pha nák ngaan jà dâai ráp kaan pra moen phǒn kaan pà ti bàt ngaan pii lá sǎam khráng
Three times a year the work performance of every employee is reviewed.
[Show Details]
การที่โลกร้อนส่งผลให้หมีขั้วโลกกลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
kaan thîi lôok róon sòng phǒn hâi mǐi khûua lôok klaai pen sàt thîi klâi sǔun phan
As a result of global warming the polar bear is an endangered species.
[Show Details]
แอปเปิ้ลผลนี้ช้ำ ฉันขอผลใหม่ได้ไหม?
áep pôen phǒn níi chám chǎn khǒo phǒn mài dâai mǎi
This apple is bruised. Can I have another one?
[Show Details]
มีกล้วย 3 ผล
mii klûai sǎam phǒn
There are three bananas.
[Show Details]
บริษัททำผลกำไรได้มากขึ้น ขอบคุณความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
boo ri sàt tham phǒn kam rai dâai mâak khûen khòop khun khwaam sǎa mâat nai kaan pha lìt thîi phôem khûen
The company made more profits. Thanks to increased productivity.
[Show Details]
ผลกีวีมีแหล่งกำเนิดที่ประเทศจีน
phǒn kii wîi mii làeng kam nòet thîi pra thêet jiin
The kiwi fruit is originally from China.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!