Thai Word: ก็
Romanization: kôo
English Meaning: also

Example Sentences:

ฉันก็หวังเช่นนั้น
chǎn kôo wǎng chên nán
I hope so.
[Show Details]
สัญญาก็คือสัญญา
sǎn yaa kôo khue sǎn yaa
A promise is a promise.
[Show Details]
เมื่อหมดครึ่งเวลาเกมนี้ก็ยังไม่มีใครทำคะแนนได้
mûea mòt khrûeng wee laa keem níi kôo yang mài mii khrai tham kha naen dâai
The game was goalless at halftime.
[Show Details]
อีกสองสามปีเขาก็จะเกษียณแล้ว
ìik sǒong sǎam pii khǎo kôo jà kà sǐan láeo
There are only a few years left until his retirement.
[Show Details]
แม้เขาอายุหกสิบกว่าแล้ว แต่ก็ยังกระฉับกระเฉงอยู่
máe khǎo aa yú hòk sìp kwàa láeo tàe kôo yang kra chàp kra chěeng yùu
Even though he is over sixty, he still feels young.
[Show Details]
เมื่อเจ้าหญิงจูบกบ มันก็กลายเป็นเจ้าชายสุดหล่อ
mûea jâo yǐng jùup kòp man kôo klaai pen jâo chaai sùt lòo
When she kissed the frog, it turned into a handsome prince.
[Show Details]
ตั้งแต่เกษียณ เขาก็สนุกกับการทำงานในสวน
tâng tàe kà sǐan khǎo kôo sa nùk kàp kaan tham ngaan nai sǔan
Since he retired he enjoys working in the garden.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!