Thai Word: วาง
Romanization: waang
English Meaning: to put
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ทุก ๆ ปี เธอจะวางดอกไม้ไว้ที่หลุมศพของสามี
thúk (repeat previous word) pii thoe jà waang dòok máai wái thîi lǔm sòp khǒong sǎa mii
Every year she puts flowers on the grave of her husband.
[Show Details]
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศโปรตุเกสวางตัวเป็นกลาง
nai chûang sǒng khraam lôok khráng thîi sǒong prà thêet proo tù kèet waang tua pen klaang
During the Second World War Portugal remained neutral.
[Show Details]
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้
thúk yàang pen pai taam phǎen thîi waang wái
Everything went according to plan.
[Show Details]
ของที่วางทิ้งไว้บนชั้นนาน ๆ มักจะถูกฝุ่นเกาะ
khǒong thîi waang thíng wái bon chán naan (repeat previous word) mák jà thùuk fùn kò
Items left on a shelf for a long time will gather dust.
[Show Details]
ฉันวางไม้กระถางไว้บนขอบหน้าต่าง
chǎn waang máai kra thǎang wái bon khòop nâa tàang
I keep a potted plant on my window sill.
[Show Details]