Thai Word: เสียชีวิต
Romanization: sǐa chii wít
English Meaning: dead, to die

Example Sentences:

งานศพมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากเธอเสียชีวิต
ngaan sòp mii khûen nùeng sàp daa lǎng jàak thoe sǐa chii wít
The funeral was one week after she died.
[Show Details]
อัตชีวประวัติของมาร์ค ทเวน ได้รับการตีพิมพ์หลังจากที่เขาเสียชีวิตหนึ่งร้อยปี
àt tà chii wá pra wàt khǒong máak tha ween dâai ráp kaan tii phim lǎng jàak thîi khǎo sǐa chii wít nùeng róoi pii
Mark Twain's autobiography was published 100 years after his death.
[Show Details]
เขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ
khǎo sǐa chii wít dûai sǎa hèet taam tham ma châat
He died of natural causes.
[Show Details]
ในฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมอย่างน้อย 19 คน
nai fà ràng sèet mii phûu sǐa chii wít jàak náam thûam yàang nóoi19 khon
In France, at least 19 people have died in floods.
[Show Details]
ลูกเรือ 46 คน เสียชีวิตในอุบัติเหตุ
lûuk ruea46 khon sǐa chii wít nai u bàt ti hèet
Forty-six sailors died in the incident.
[Show Details]
เขาเสียชีวิตอย่างทรมาน
khǎo sǐa chii wít yàang thoo ra maan
He died in agony.
[Show Details]
นักท่องเที่ยวตกระเบียงโรงแรมเสียชีวิต
nák thông thîao tòk ra biang roong raem sǐa chii wít
A tourist died after falling from a hotel balcony.
[Show Details]

Related Words:

เสีย

sǐa

1. out of order, to be broken 2. to spoil, to waste 3. to lose 4. (particle used to emphasize a statement) 5. to pass away 6. to spend

Here: to lose

[Show Details]
ชีวิต

chii wít

life

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!