Thai Word: มากกว่า
Romanization: mâak kwàa
English Meaning: more than, greater than
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ในประเทศอินเดียมีคนอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งพันล้านคน
nai pra thêet in dia mii khon aa sǎi yùu mâak kwàa nùeng phan láan khon
More than a billion people live in India.
[Show Details]
ผมชอบทำงานโดยใช้โน้ตบุกมากกว่าใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป
phǒm chôop tham ngaan dooi chái nóot búk mâak kwàa chái khoom phio tôe thûa pai
I prefer working on a notebook than a regular computer.
[Show Details]
เราชอบไปเที่ยวในเดือนกันยายนมากกว่า
rao chôop pai thîao nai duean kan yaa yon mâak kwàa
We prefer to go on holiday in September.
[Show Details]
ธาตุเคมีมีมากกว่าร้อยชนิด
thâat khee mii mii mâak kwàa rói chá nít
There are over one hundred chemical elements.
[Show Details]
บอกได้เลยว่าเขาชอบขนมเค้กมากกว่าสลัด
bòok dâai loei wâa khǎo chôop kha nǒm khéek mâak kwàa sà làt
You can tell that he prefers cakes to salads!
[Show Details]
เจ้านายของฉันอายุมากกว่า 50 ปีแล้ว แต่เขายังดูหนุ่มมาก
jâo naai khǒong chǎn aa yú mâak kwàa50 pii láeo tàe khǎo yang duu nùm mâak
My boss is already over 50, but he still looks very young.
[Show Details]
เขาชอบเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่าเรียนคณิตศาสตร์
khǎo chôop lên in thoe nèt mâak kwàa rian kha nít ta sàat / kha nít sàat
Instead of learning maths he prefers to surf the Internet.
[Show Details]

Related Words:

มาก

mâak

very, much, many

[Show Details]
กว่า

kwàa

1. than (similar to the suffix '-er') 2. past (as in ten past nine) 3. over, a bit more 4. by the time

Here: than (similar to the suffix '-er')

[Show Details]