Thai Word: อุบัติเหตุ
Romanization: u bàt ti hèet
English Meaning: accident

Example Sentences:

คุณพระช่วย! ฉันคิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนั้น
khun phrá chûai chǎn khít wâa mii u bàt ti hèet kòet khûen trong nán
Oh my god, I think an accident happened there.
[Show Details]
เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทางรถยนต์ จนไม่อาจทำงานอาชีพเดิมได้
khǎo pra sòp u bàt ti hèet ráai raeng thaang rót yon jon mâi àat tham ngaan aa chîip doem dâai
He had a severe traffic accident, and therefore can't work in his old profession.
[Show Details]
เขารู้สึกตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุสองชั่วโมง
khǎo rúu sùek tua lǎng jàak pra sòp u bàt ti hèet sǒong chûa moong
He regained consciousness 2 hours after the accident.
[Show Details]
เธอใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นตัวจากอุบัติเหตุรถชน
thoe chái wee laa naan mâak kwàa jà fúen tua jàak u bàt ti hèet rót chon
It took her a long time to recover from her car accident.
[Show Details]
ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
mâi sâap sǎa hèet khǒong kaan kòet u bàt ti hèet
The cause of the accident is not known.
[Show Details]
เขาประสบอุบัติเหตุ
khǎo pra sòp u bàt ti hèet
He had an accident.
[Show Details]
ลูกเรือ 46 คน เสียชีวิตในอุบัติเหตุ
lûuk ruea46 khon sǐa chii wít nai u bàt ti hèet
Forty-six sailors died in the incident.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!