Thai Word: ระดับ
Romanization: ra dàp
English Meaning: level, grade, degree

Example Sentences:

ปิรามิดในอียิปต์มีชื่อเสียงระดับโลก
pi raa mít nai ii yìp mii chûe sǐang ra dàp lôok
The pyramids in Egypt are world famous.
[Show Details]
นักจิตวิทยาแบ่งความเศร้าโศกออกเป็น 5 ระดับ
nák jìt ta wít tha yaa bàeng khwaam sâo sòok òok pen hâa ra dàp
According to psychologists there are five stages of grief.
[Show Details]
จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงประเมินระดับสติปัญญาของตนต่ำกว่าความเป็นจริง
jàak kaan sùek sǎa phóp wâa phûu yǐng pra moen ra dàp sa tì pan yaa khǒong ton tàm kwàa khwaam pen cing
A study found that women underestimate their intelligence.
[Show Details]
ระดับน้ำต่ำในหน้าแล้ง
ra dàp náam tàm nai nâa láeng
In the dry season the water level is low.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!