Thai Word: ผลไม้
Romanization: phǒn lá máai
English Meaning: fruit

Example Sentences:

คุณชอบผลไม้อะไร?
khun chôop phǒn lá máai a rai?
What fruit do you like?
[Show Details]
ฉันจะไปตลาดเพื่อซื้อขนมปังกับผลไม้
chǎn jà pai tà làat phûea súe khà nǒm pang kàp phǒn lá máai
I will go to the market to buy bread and fruit.
[Show Details]
คุณช่วยซื้อผักและผลไม้ให้หน่อยได้ไหม?
khun chûai súe phàk láe phǒn lá máai hâi nòi dâai mǎi
Could you buy fruits and vegetables?
[Show Details]
ผลไม้นี้สุกหรือเปล่า?
phǒn lá máai níi sùk rǔe plàao?
Is this fruit ripe?
[Show Details]
สุนัขจิ้งจอกกินอาหารหลากหลาย เช่น ผลไม้ หนู นก แมลง และกระรอก
sù nák jîng jòok kin aa hǎan làak lǎai chên phǒn lá máai nǔu nók má laeng láe krà rôok
Foxes eat a wide variety of foods, such as fruits, mice, birds, insects and squirrels.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook/Google with one click:

    Log in with Google

Watch a short Intro by a real user!