Thai Word: บริษัท
Romanization: boo ri sàt
English Meaning: company, firm

Example Sentences:

บริษัทนี้ให้บริการดีมาก
boo ri sàt níi hâi boo ri kaan dii mâak
This company offers an excellent service.
[Show Details]
บริษัททำกำไรได้สองเท่า
boo ri sàt tham kam rai dâai sǒong thâo
The company has doubled their profits.
[Show Details]
ตั้งแต่บริษัทเพิ่มราคาสินค้า ยอดขายก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ
tâng tàe boo ri sàt phôem raa khaa sǐn kháa yôot khǎai kôo lót long yàang hûap hâap
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.
[Show Details]
บริษัทนี้มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกแห่ง
boo ri sàt níi mii sǎa khǎa yùu nai mueang yài thúk hàeng
This company has branches in all major cities.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
เขาพัฒนาบริษัทจากบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่
khǎo phát tha naa boo ri sàt jàak boo ri sàt thîi mâi mii a rai loei jon klaai pen ong koon kha nàat yài
He developed the company from nothing to a big enterprise.
[Show Details]
คุณรู้จักบริษัทรับขนย้ายดี ๆ บ้างไหม?
khun rúu jàk boo ri sàt ráp khǒn yáai dii (repeat previous word) bâang mǎi?
Do you know a reliable moving company?
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!