Thai Word: บริษัท
Romanization: boo ri sàt
English Meaning: company, firm

Example Sentences:

บริษัทนี้ให้บริการดีมาก
boo ri sàt níi hâi boo ri kaan dii mâak
This company offers an excellent service.
[Show Details]
บริษัททำกำไรได้สองเท่า
boo ri sàt tham kam rai dâai sǒong thâo
The company has doubled their profits.
[Show Details]
ตั้งแต่บริษัทเพิ่มราคาสินค้า ยอดขายก็ลดลงอย่างฮวบฮาบ
tâng tàe boo ri sàt phôem raa khaa sǐn kháa yôot khǎai kôo lót long yàang hûap hâap
Since the firm increased prices, the turnover dropped drastically.
[Show Details]
บริษัทนี้มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทุกแห่ง
boo ri sàt níi mii sǎa khǎa yùu nai mueang yài thúk hàeng
This company has branches in all major cities.
[Show Details]
เนื่องจากจำนวนการสั่งสินค้าลดลง บริษัทจึงเลิกจ้างพนักงาน 50% โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
nûeang jàak jam nuan kaan sàng sǐn kháa lót long boo ri sàt jueng lôek jâang pha nák ngaan hâa sìp% dooi mâi bòok klàao lûang nâa
Since orders declined, the company has fired 50% of the work force without notice.
[Show Details]
เขาพัฒนาบริษัทจากบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่
khǎo phát tha naa boo ri sàt jàak boo ri sàt thîi mâi mii a rai loei jon klaai pen ong koon kha nàat yài
He developed the company from nothing to a big enterprise.
[Show Details]
คุณรู้จักบริษัทรับขนย้ายดี ๆ บ้างไหม?
khun rúu jàk boo ri sàt ráp khǒn yáai dii (repeat previous word) bâang mǎi?
Do you know a reliable moving company?
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!