Thai Word: สำหรับ
Romanization: sǎm ràp
English Meaning: for

Example Sentences:

ฉันต้องการซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินถัดไปที่จะไปลอนดอน
chǎn tông kaan súe tǔa sǎm ràp thîao bin thàt pai thîi jà pai lon don
I would like to buy a ticket for the next flight to London.
[Show Details]
วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำสำหรับคนทั้งโลก
wan níi pen wan thîi nâa jòt jam sǎm ràp khon tháng lôok
This is a memorable day for the whole world.
[Show Details]
เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนที่เป็นที่นิยม
mueang thai pen jùt mǎai plaai thaang sǎm ràp kaan phák phòn thîi pen thîi ní yom
Thailand is a popular holiday destination.
[Show Details]
เขาไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับงานนี้
khǎo mâi mii khun ná sǒm bàt thîi jam pen sǎm ràp ngaan níi
He doesn't have the necessary qualification for this job.
[Show Details]
เขาขอบคุณเธอสำหรับความช่วยเหลือ "ไม่เป็นไรค่ะ" เธอพูด
khǎo khòop khun thoe sǎm ràp khwaam chûai lǔea"mâi pen rai khâ" thoe phûut
He thanked her for her help. "You are welcome", she said.
[Show Details]
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้ผม
khòop khun sǎm ràp thúk sìng thúk yàang thîi khun tham hâi phǒm
Thank you for everything you did for me.
[Show Details]
ดิฉันให้ส่วนลดคุณได้สามเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้านี้
dì chǎn hâi sùan lót khun dâai sǎam poe sen sǎm ràp sǐn kháa níi
I can give you three per cent discount on this item.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!