Thai Word: ขอโทษ
Romanization: khǒo thôot
English Meaning: 1. to apologize 2. I'm sorry!, Excuse me!

Example Sentences:

ฉันขอโทษ แต่ฉันช่วยคุณไม่ได้
chǎn khǒo thôot tàe chǎn chûai khun mâi dâai
I'm sorry, but I can't help you.
[Show Details]
ผมควรขอโทษเขา
phǒm khuan khǒo thôot khǎo
I should apologise to him.
[Show Details]
ขอโทษ คุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม?
khǒo thôot khun chûai phûut ìik khráng dâai mǎi
Pardon? Could you say that again?
[Show Details]
ขอโทษ ฉันไม่ได้สั่งจานนี้
khǒo thôot chǎn mâi dâai sàng jaan níi
Excuse me, I didn't order this!
[Show Details]
ขอโทษด้วย ผมไม่เข้าใจคุณ
khǒo thôot dûai phǒm mâi khâo jai khun
Excuse me, I didn't understand you.
[Show Details]
ขอโทษนะคะ พวกเราอยากสั่งอาหาร
khǒo thôot ná khá phûak rao yàak sàng aa hǎan
Excuse me, we would like to order.
[Show Details]
เขาไม่แม้แต่จะขอโทษ
khǎo mâi máe tàe jà khǒo thôot
He didn't even apologise.
[Show Details]

Related Words:

ขอ

khǒo

to ask for, to request

[Show Details]
โทษ

thôot

1. penalty, punishment 2. to blame

[Show Details]


Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!