Thai Word: ชิ้น
Romanization: chín
English Meaning: piece

Example Sentences:

คุณต้องการเค้กสักชิ้นไหม?
khun tông kaan khéek sàk chín mǎi?
Do you want a piece of cake?
[Show Details]
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นใหม่เอี่ยม แต่แมวของฉันก็ไปข่วนมันเสียแล้ว
foe ni jôe chín nán mài ìam tàe maeo khǒong chǎn kôo pai khùan man sǐa láeo
That furniture is brand new, and my cat has already scratched it.
[Show Details]
ทั้งวันฉันยังไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากแซนด์วิชชิ้นเดียว
tháng wan chǎn yang mâi dâai thaan a rai loei nôok jàak saen wít chín diao
I've had nothing but a sandwich all day.
[Show Details]
บทแปลของงานชิ้นนี้อ่านยากมาก
bòt plae khǒong ngaan chín níi àan yâak mâak
The translation of this text is very difficult.
[Show Details]

Learn Thai and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!